Inmigración y Literatura

vida cotidiana en la Argentina (1810 - 1960)

 

ENCONTROS NO RETORNO

929b26911c8f7e27fb27595c8727314a.jpgAPRESENTAZÓN (1ª xornada)

Abrirá-se o acto coa leitura deste texto:

Hai unha forza que nos empurra cara o mundo e outra que nos xungue á terra nativa, pois se os camiños nos tentan a camiñar é porque deixamos unha luz acesa sobor da casa en que fomos nados, e alí nos agarda o fin da vida.
CASTELAO. Emigración

Ás veces, os actos públicos encol do fenómeno migratório galego, fican vernizados de romanticismo, noutras ocasións fála-se da Emigrazón en termos catastrofistas, e no resto das ocasións tráta-se coma un episódio medíbel só en cifras económicas.
Hai algo de todo isto, pero nunca se dará abranguida a dimensión real da Emigrazón galega, se pra falar dela non se dá voz aos que a viviron, aos que naceron nela e aos que, como dicia Castelao deixaron unha luz acesa na casa que os agarda.
Teño visto actos sobre a Emigrazón, na que non interviña nengun emigrante, nengun retornado, ou nengun membro da 2ª xerazón… Entroques, a mesa de debate estaba ben nutrida de economistas, sociólogos, biógrafos, historiadores… Todos eles, coas suas disciplinas son necesários, por suposto, mais os protagonistas son imprescindíbeis.
Por iso mesmo, hoxe aqui, hai protagonistas, persoas que antes ca medir a Emigrazón en datos, cifras ou gráficos, mídena en vivéncias, e coido que pra coñecer a verdadeira dimensión ou dimensións da Emigrazón, a voz dos que nela viviron, naceron ou dela retornaron, é a ferramenta primeira.
Este é un dos motivos polos que naceu o Clube de análise BERCE DAS ORIXES, e polo que hoxe nos xuntamos aqui, pero hai outro.
Estan-se a cumprir cen anos do xurdimento na Habana da S.I. El Valle de Oro, unha sociedade formada por emigrantes da bisbarra do Valadouro, grazas á cal existiron as escolas de Adelán, Bacoi, Vilacampa, O Cadramón, Moucide, San Tomé ou Santa Cruz, amén doutras axudas sociais. Permitan-me que lles conte unha sensación persoal, cada vez que vexo o lema Hijos del Valle de Oro en La Habana na fronte das escolas, lembro aquel verso da poeta e tamén neta de emigrantes María González Rouco: “Hoy, conmovida, bendigo mi sangre”.
Na actualidade, a devandita sociedade segue a existir, sirva esta pequena lembranza como homenaxe a todos aqueles homes e mulleres que co seu esforzo, dende A Habana, quixeron erradicar pantasmas coma o analfabetismo, a insalubridade ou mesmo o caciquismo, todo non o lograron, pero vaia dende aqui o noso agradecemento e a nosa homenaxe. Moitas grazas aos HIJOS DEL VALLE DE ORO EN LA HABANA.

APRESENTAZÓN (2ª xornada)

O Clube de análise BERCE DAS ORIXES non é máis ca un proxecto, que se dá a coñecer pra comezar a nutrir-se de membros, amigos e colaboradores. Ogallá a partires de hoxe, despois destes encontros, esta modesta idea teña continuidade, e os que hoxe nos xuntamos aqui, sigamos a artellar xornadas, debates, e sobre todo a coñecernos entre nós, coido que temos moito que compartir e moito do que falar.
Mais este comezo ficaría eivado se nesta segunda xornada non lembramos un dos motivos que nos xuntou. Hai cen anos, outros galegos, a miles de quilómetros tamén uniron esforzos pra que na Galiza territorial se vivira un chisco millor, eles foron uns pioneiros, a nós correspóndenos recoller a herdanza e manter acesa a lapa da dignidade da Galiza exterior, do mesmo xeito que permanece acesa a luz na casa dos emigrantes, tal e como escribiu Castelao no texto que onte limos. Outravolta: Moitas grazas aos HIJOS DEL VALLE DE ORO EN LA HABANA.

Leitura a cárrego de Lionel Rexes Martínez (Coordenador do acto).

Clube de análise BERCE DAS ORIXES
Telf.: 600378363
Lugo, Galicia
Julio de 2007

PRESENTACIÓN DE LOS ENCONTROS NO RETORNO (ENCUENTROS EN EL RETORNO). Primera jornada.

Se abrirá el acto con la lectura de esta cita literaria:
Hai una fuerza que nos empuja hacia el mundo y otra que nos une a la tierra nativa, pues si los caminos nos tientan a caminar es porque dejamos una luz encendida sobre la casa en que fuimos nacidos, y allí nos aguarda el fin de la vida.
CASTELAO. Emigración

A veces, los actos públicos alrededor del fenómeno migratorio gallego, quedan barnizados de romanticismo, en otras ocasiones se habla de la Emigración en términos catastrofistas, y en el resto de las ocasiones se trata como un episodio medible solamente en cifras económicas.
Hay algo de todo esto, pero nunca se abarcará la dimensión real de la Emigración gallega en su totalidad si para hablar de ella no se da voz a los que la vivieron, a los que nacieron en ella y a los que, como decía Castelao, dejaron una luz encendida en la casa que los aguarda.
He visto actos sobre la Emigración en los que no intervenía ningún emigrante, ningún retornado, o ningún miembro de la segunda generación… En cambio, la mesa de debate estaba bien nutrida de economistas, sociólogos, biógrafos, historiadores… Todos ellos, con sus disciplinas son necesarios, por supuesto, pero los protagonistas son imprescindibles.
Por eso mismo, hoy aquí, hai protagonistas, personas que antes que medir la Emigración en datos, cifras o gráficos, la miden en vivencias, y considero que para conocer la verdadera dimensión o dimensiones de la Emigración, la voz de los que en ella vivieron, nacieron, o de ella retornaron, es la herramienta primera.
Este es uno de los motivos por los que nació el Clube de análise BERCE DAS ORIXES (trad.: Club de análisis Cuna de los orígenes), y por el que hoy nos reunimos aquí, pero hay otro.
Se están cumpliendo cien años del surgimiento en La Habana de la Sociedad de Instrucción El Valle de Oro, una sociedad formada por emigrantes de la comarca de O Valadouro, gracias a la cual existieron las escuelas de Adelán, Bacoi, Vilacampa, O Cadramón, Moucide, San Tomé, o Santa Cruz, amén de otras ayudas sociales. Permítanme que les cuente una sensación personal: Cada vez que veo el lema Hijos del Valle de Oro en La Habana en el frente de las escuelas, recuerdo aquel verso de la poetisa y también nieta de emigrantes María González Rouco: “Hoy, conmovida, bendigo mi sangre”.
En la actualidad, la susodicha sociedad sigue existiendo, sirva este pequeño recuerdo como homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que con su esfuerzo, desde La Habana, quisieron erradicar fantasmas como el analfabetismo, la insalubridad o incluso el caciquismo. Todo no lo lograron, pero vaya desde aquí nuestro agradecimiento y nuestro homenaje. Muchas gracias a los HIJOS DEL VALLE DE ORO EN LA HABANA.

PRESENTACIÓN DE LOS ENCONTROS NO RETORNO. Segunda jornada.

El Clube de análise Berce das orixes no es más que un proyecto, el cual, se da a conocer para comenzar a nutrirse de miembros, amigos y colaboradores. Ojalá a partir de hoy, después de estos encuentros, esta modesta idea tenga continuidad, y los que hoy nos reunimos aquí, sigamos a ingeniar jornadas, debates, y sobre todo a conocernos entre nosotros, creo que tenemos mucho que compartir y mucho de lo que hablar.
Pero este comienzo sería fallido si en esta segunda jornada no recordamos uno de los motivos que nos ha juntado. Hace cien años, otros gallegos, a miles de kilómetros, también unieron esfuerzos para que en la Galicia territorial se viviera un poco mejor, ellos fueron unos pioneros, a nosotros nos corresponde recoger la herencia y mantener encendida la llama de la dignidad de la Galicia exterior, de la misma manera que permanece encendida la luz en la casa de los emigrantes, tal y como escribió Castelao en el texto que ayer leimos. De nuevo: Muchas gracias a los HIJOS DEL VALLE DE ORO EN LA HABANA.

Autoría y lectura del texto a cargo de Lionel Rexes Martínez. (Coordinador del acto).

Resumo recollido e redixido por Lionel Rexes Martínez, coordenador do Clube de análise BERCE DAS ORIXES, recibido por MGR el 24 de julio

Nos ENCONTROS NO RETORNO levados a cabo os días 7 e 8 de xullo nos concellos de Alfoz e Valadouro chegouse ás seguintes conclusións:
-Débese axudar dende todos os sectores da sociedade a que os retornados recuperen o seu lugar. Evitando que teñan que integrarse de novo no propio colectivo social do que eles saíron.
-Eliminar a burocracia absurda, desbotar toda caste de trabas e obstáculos no intre en que os retornados xestionan a súa documentación ao chegar á Galiza, nomeadamente no referido aos membros da segunda xerazón, é dicir os fillos dos retornados nados fóra da Galiza. Tramitación de nacionalidade, homologación de títulos académicos, etc.
-Establecer vencellos permanentes coas colectividades na Galiza exterior, coñecendo e aproveitando as iniciativas sociais, económicas e culturais que se desenvolven nas colectividades. Non lembrarse deles só cando chegan as eleccións.
-Crear o segundo museo da Emigración: é dicir, en Buenos Aires naceu hai uns anos un museo da Emigración galega, xaquelogo, crear un museo desta caste na Galiza territorial.
Por outra banda, das intervencións de cada un dos convidados podemos salientar o seguinte:
CARLOS CORNIDE:
-A achega máis importante da Emigración foi económica.
-As institucións galegas en xeral contemplan ás colectividades emigrantes como criadeiros de votos.
-Os principais lazos que se deben establecer entre a Galiza territorial e máis a Galiza exterior son culturais. Fomentando, protexendo e divulgando a cultura e a identidade galega, xan que sen identidade non hai pobo. Nós, ao ser un pobo espallado por todo o mundo, debemos afianzar moito máis a identidade.
-Non fomentar o retorno até que a Galiza territorial sexa unha sociedade totalmente desenvolvida en todos os eidos.
ORLANDO GONZÁLEZ:
-O retornado emigra dúas veces: Unha cando marcha da súa terra e outra cando abandona o país de acollida. Amosou reticencias cara o fomento do retorno, precisamente polas dificuldades que se lles presentan aos retornados.
-A diferenza de visións entre os retornados e o resto dos galegos existe. Un dato importantes é que tres alcaldes da Mariña están directamente relacionados coa Emigración: dous deles naceron en Uruguai (Viveiro e Ribadeo) e outro botou máis de vinte anos no devandito país (Mondoñedo).
XOSÉ CHANTRES:
-Amosouse partidario de fomentar o retorno, para que toda a experiencia e visións variadas das colectividades emigrantes rematen favorecendo á Galiza actual.
-Galiza hoxe non sería o que é se non tivese existido a Emigración. A maior aportación foi económica, grazas a cal, as familias que ficaron na Galiza puideron mercar fincas, electrodomésticos, aveños de labranza, ou mesmo poñer o primeiro cuarto de baño.
-A primeira diferenza que observa un retornado da segunda xeración (fillo de emigrantes) é a pasividade da sociedade galega, a falta de protestas ante os problemas comúns, a falta de iniciativas sociais para a millora colectiva…
MIGUEL VILA:
-Fulgencio Batista colaborou economicamente coa financiación da construción da igrexa parroquial de Ferreira.
-Celia Cruz ten actuado nas festas da Sociedade El Valle de Oro.
-Compay II contoulle ao propio Miguel Vila que en moitas ocasións os galegos en Cuba lle tiñan axudado en épocas de necesidade, mesmo contaba como facían o caldo do que el mesmo comía. Tamén contaba o músico cubano que os primeiros xoguetes que tivo foran feitos cos restos das alpargatas dos mineiros galegos.
-Hoxe o caldo en Cuba considérase un plato nacional, e foi levado polos nosos emigrantes, do mesmo xeito que na actualidade consideramos o churrasco como algo propio da Galiza e realmente foi traido de Arxentina polos galegos.
-Miguel Vila naceu no Hospital da sociedade Hijas de Galicia, nunha época na que a súa xerazón na Galiza territorial aínda nacía nas casas. Esa é unha das vantaxes da Emigración da época sinalada polo conferenciante.
-No panteón que a Sociedade El Valle de Oro ten no cemiterio da Habana, hai terra do Valadouro, levada expresamente para que os emigrantes que alí morreron puideran descansar en terra galega.
-O conferenciante amosou unha mostra de pezas musicais cubanas (guarachas e danzóns) con reminiscencias galegas, unha delas era a Alborada de Veiga a ritmo de guaracha.
(Os parágrafos salientados en negriña son literais do autor sinalado).

acerca de MGR

Si le ha gustado esta entrada, por favor considere dejar un comentario o suscríbase al feed y reciba las actualizaciones regularmente.


Deje su comentario

Debe para dejar un comentario.

chatroulette chatrandom